Algemene voorwaarden KNAPP schoonheidssalon

Gebruikersvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van KNAPP  schoonheidssalon (www.knappschoonheidssalon.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van KNAPP schoonheidssalon betekent dat u akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden voor de website van KNAPP schoonheidssalon.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van KNAPP schoonheidssalon berusten bij KNAPP schoonheidssalon. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van KNAPP schoonheidssalon is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan KNAPP schoonheidssalon, info@knappschoonheidssalon.nl.

Privacyverklaring

KNAPP schoonheidssalon, gevestigd aan Nieuwe Erven 4 te Liempde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens KNAPP schoonheidssalon:
www.knappschoonheidssalon.nl , Nieuwe Erven 4, 0653817491

Lotte Wagenaars is de Functionaris Gegevensbescherming van KNAPP schoonheidssalon. Zij is te bereiken via info@knappschoonheidssalon.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
KNAPP schoonheidssalon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@knappschoonheidssalon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
KNAPP schoonheidssalon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
KNAPP schoonheidssalon neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KNAPP schoonheidssalon) tussen zit. KNAPP schoonheidssalon gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: online boekingssysteem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KNAPP schoonheidssalon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
KNAPP schoonheidssalon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon het afgesproken bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 5-10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de afspraak annuleren. Het afgesproken bedrag wordt in rekening gebracht bij de cliënt.

De cliënt kan de afspraak tot 48 uur kosteloos annuleren. Bij annuleren binnen 48 uur wordt er 75% van de behandeling in rekening gebracht.

Wanneer de cliënt de afspraak vergeten is of niet op komt dagen en er dus spraken is van een no show wordt er 100% van de behandeling in rekening gebracht.

KNAPP schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KNAPP schoonheidssalon gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KNAPP schoonheidssalon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@knappschoonheidssalon.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

KNAPP schoonheidssalon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KNAPP schoonheidssalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@knappschoonheidssalon.nl

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van KNAPP schoonheidssalon geeft KNAPP schoonheidssalon geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van KNAPP schoonheidssalon.
KNAPP schoonheidssalon kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van KNAPP schoonheidssalon, de onmogelijkheid de website van KNAPP schoonheidssalon te gebruiken, uit de levering van diensten door KNAPP schoonheidssalon of het gebrek aan levering van diensten door KNAPP schoonheidssalon.

Algemene afwijzing van aansprakelijkheid alle behandelingen

KNAPP schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomsten de eisen goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van de moment bekende stand der wetenschap. KNAPP schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

KNAPP schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat KNAPP schoonheidssalon is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

KNAPP schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

Beschadiging en diefstal

KNAPP schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

KNAPP schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk worden, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van KNAPP schoonheidssalon dan wel bij de behandelende specialist(e).

KNAPP schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien de klacht van cliënt gegrond is zal KNAPP schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenminste dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien KNAPP schoonheidssalon en klager niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator

Afwijzing van aansprakelijkheid IPL-behandelingen

Bij het maken van een IPL-afspraak gaat cliënt automatisch akkoord met de mogelijkheden , onmogelijkheden en risico’s van een IPL-behandeling. Cliënt verklaart door het maken van een afspraak en het laten behandelen door een van de medewerkers van KNAPP schoonheidssalon op de hoogte te zijn van:

-Alle mogelijkheden en onmogelijkheden van de behandelingen. 

-Te begrijpen dat bij een ontharingskuur gestreefd wordt naar een eindresultaat met een haarreductie van 80%-90%. 

-Bekend te zijn dat er een schatting wordt gemaakt van het aantal uit te voeren behandelingen en dat het mogelijk is dat het aantal behandelingen hoger dan wel lager uit kan vallen. 

-Te begrijpen dat, voor o.a. ontharingsbehandelingen het soms noodzakelijk is om na afloop van een kuur 1 á 2 onderhoudsbehandelingen per jaar te ondergaan om de gerealiseerde haarreductie op niveau te houden. 

-Bekend te zijn dat voor ontharingsbehandelingen het nodig is om 1 á 2 dagen voor de behandeling de desbetreffende locatie te scheren.  

-Bekend te zijn dat gedurende een ontharingskuur de betreffende locatie niet geharst of gewaxt kan worden. Eveneens mogen geen ontharingscrèmes gebruikt worden. Scheren gedurende de behandelkuur is wel toegestaan. 

-Te begrijpen dat, gedurende een bepaalde periode voor en na de behandeling, zonnebaden en het gebruik van een zonnebank vermeden moet worden minimaal 2 weken voor en 2 weken na een behandeling. 

-Te begrijpen dat bij blootstelling aan de zon de behandelde huidgebieden bedekt moeten worden. 

-Bekend te zijn met alle risico’s die een behandeling met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld bij tatoeages en eventuele complicaties die kunnen ontstaan, zoals bijvoorbeeld roodheid.  

-Te beseffen dat het cosmetisch resultaat, ondanks het feit dat de behandeling met zorgvuldigheid wordt uitgevoerd, van tevoren niet kan worden gegarandeerd. 

-De medische- en IPL-anamnese te hebben doorgenomen en naar waarheid ingevuld te hebben en schriftelijk te melden zodra er veranderingen zijn.  

-Van mening te zijn antwoord te hebben gekregen op alle vragen die naar aanleiding van de voorgenomen kuur/behandeling zijn gerezen. 

-KNAPP schoonheidssalon niet aansprakelijk is voor complicaties na een behandeling. 

-Op de hoogte te zijn van alles wat niet wordt geadviseerd door KNAPP schoonheidssalon na een behandeling te doen zoals binnen 24 uur naar een sauna, zwembad, sporten, (warm) douche, deodorant gebruiken etc. 

Afwijzing van aansprakelijkheid gezichtsbehandelingen

Aankopen

KNAPP schoonheidssalon geeft het beste advies aan cliënt voor het gebruik van producten thuis. Na aankoop is het niet mogelijk om producten te retourneren =. KNAPP schoonheidssalon zal de producten niet ruilen, gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

Garantie

KNAPP schoonheidssalon geeft de cliënt 5 werkdagen garantie op een behandeling.

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. Garantie op een behandeling vervalt indien:

De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling.

De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt

De cliënt andere producten dan de producten van KNAPP schoonheidssalon heeft gebruikt

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd

De cliënt producten niet volgens het advies van de medewerker/gebruiksaanwijzing heeft gebruikt

Afwijzing van aansprakelijkheid manicure en pedicure behandelingen

KNAPP schoonheidssalon geeft de klant 4 dagen garantie op de behandelingen en gebruikte producten tijdens de behandelingen.

Deze garantie vervalt indien:

– De klant de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagel studio.

– De klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

– De klant de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

– De klant andere producten dan door KNAPP schoonheidssalon geadviseerde producten heeft gebruikt voor de onderhoud van de kunstnagels.

– De klant de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels zoals medegedeeld, niet heeft opgevolgd.

– De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

– De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

– De klant jonger dan 16 jaar is.

– De klant te lange nagels heeft (1/3 tip, 2/3 nagelbed).

Wijzigingen

De inhoud van de website van KNAPP schoonheidssalon wordt regelmatig bijgewerkt. KNAPP schoonheidssalon behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van KNAPP schoonheidssalon te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd in 2024.