Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Knapp Schoonheidssalon (www.knappschoonheidssalon.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Knapp Schoonheidssalon betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Knapp Schoonheidssalon.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Knapp Schoonheidssalon berusten bij Knapp Schoonheidssalon. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Knapp Schoonheidssalon is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Knapp Schoonheidssalon, info@knappschoonheidssalon.nl.

Privacyverklaring

KNAPP schoonheidssalon, gevestigd aan Boxtelseweg 45, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.knappschoonheidssalon.nl , Boxtelseweg 45, 0653817491

Lotte Wagenaars is de Functionaris Gegevensbescherming van KNAPP schoonheidssalon. Zij is te bereiken via info@knappschoonheidssalon.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
KNAPP schoonheidssalon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@knappschoonheidssalon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
KNAPP schoonheidssalon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
KNAPP schoonheidssalon neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KNAPP schoonheidssalon) tussen zit. KNAPP schoonheidssalon gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: nvt

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KNAPP schoonheidssalon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
KNAPP schoonheidssalon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon het afgesproken bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 5-10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de afspraak annuleren. Het afgesproken bedrag wordt in rekening gebracht bij de cliënt.

De cliënt kan de afspraak tot 48 uur kosteloos annuleren. Bij annuleren binnen 48 uur wordt er 100% van de behandeling in rekening gebracht.

KNAPP schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KNAPP schoonheidssalon gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KNAPP schoonheidssalon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@knappschoonheidssalon.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

KNAPP schoonheidssalon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KNAPP schoonheidssalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@knappschoonheidssalon.nl

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Knapp Schoonheidssalon geeft Knapp Schoonheidssalon geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Knapp Schoonheidssalon.
Knapp Schoonheidssalon kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Knapp Schoonheidssalon, de onmogelijkheid de website van Knapp Schoonheidssalon te gebruiken, uit de levering van diensten door Knapp Schoonheidssalon of het gebrek aan levering van diensten door Knapp Schoonheidssalon.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Knapp Schoonheidssalon wordt regelmatig bijgewerkt. Knapp Schoonheidssalon behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Knapp Schoonheidssalon te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 2 november 2018.